top of page

רמת רבין - כרמיאל

בינוי מפורט לביצוע שכונה בת 500 יח"ד כולל טיפוסי מבננים, ת.ב.ע והנחיות בינוי מפורטות למתכנני מבנן.
השכונה הנמצאת במדרונות המערביים של רמת רבין, יוצרת דופן מבונה בבתים מדורגים המגדירה את גבול השכונה אל מול הכביש היורד אל נחל חלזון.

bottom of page