top of page

בינוי מפורט לביצוע שכונה בת 500 יח"ד כולל טיפוסי מבננים, ת.ב.ע והנחיות בינוי מפורטות למתכנני מבנן.
השכונה הנמצאת במדרונות המערביים של רמת רבין, יוצרת דופן מבונה בבתים מדורגים המגדירה את גבול השכונה אל מול הכביש היורד אל נחל חלזון.

רמת רבין מערב - כרמיאל

bottom of page