top of page

תכנית למקבץ מגורים קהילתי של כ - 100 יח"ד. מיועד לקבוצת משתכנים בעלי מאפיינים חברתיים משותפים. סביבה עתירת שטחים פתוחים פרטיים ומשותפים ויחידות דיור צמודות קרקע המדגישות את הקשר בין פנים לחוץ ובין היחידה למקבץ השכן.

כפר נשגב - קצרין תבע

bottom of page