top of page

לב הכפר - מנשיה זבדה

תכנון הרחבת היישוב אל מובלעת קרקע חקלאית בעבר במרכז הרקמה הבנויה הקיימת, סה"כ 144 יח"ד. תכנון מערכי הבינוי, דרכים, שטחים ירוקים ומבני ציבור, תוספת שטחי מסחר וחניון משאיות. הבינוי המוצע משתלב בכניסה החדשה המתוכננת לכפר ובמחלפון על כביש.

bottom of page